Niniejszą informacją zgodnie z art. 500  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), zawiadamiamy o planowanym połączeniu  spółki DGT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”) ze spółką RADIOSYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH  poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Plan połączenia spółek stanowi załącznik do niniejszej informacji i dodatkowo jest dostępny w siedzibie zarządu obu łączących się spółek.

Dokument do pobrania

Zarząd