DGT zajęła 5 miejsce w rankingu polskich firm innowacyjnych przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita pod koniec 2005 roku. O pozycji w rankingu zadecydowały wyniki, zastosowanych w badaniu, następujących kryteriów oceny:

  • wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
  • liczba zatrudnionych w działalności B+R w przeliczeniu na pełne etaty,
  • struktura wydatków na działalność B+R (podział na prace własne firmy, nabywanie wyników prac B+R od przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych),
  • struktura finansowania działalności B+R (podział na środki własne przedsiębiorstw, środki budżetowe oraz unijne),
  • pięć pytań dodatkowych (TAK/NIE) dotyczących: sprzedanych licencji, uzyskanych patentów, funkcjonowania wyodrębnionego działu B+R oraz opracowania produktu, który nie ma odpowiednika za granicą (innowacyjność w skali międzynarodowej).

Przez działalność badawczą-rozwojową (B+R) rozumie się systematycznie prowadzone prace, których celem jest powiększenie zasobów wiedzy. Obejmują badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe.

Badania podstawowe sa to prace teoretyczne i eksperymentalne, podejmowane dla zdobycia wiedzy, nieukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych.

Badania stosowane są to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają na poszukiwaniu zastosowań dla wyników badań podstawowych bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań dla z góry założonych celów.

Prace rozwojowe (konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne) polegają na zastosowaniu istniejącej już wiedzy w opracowaniu nowych produkcji lub ulepszeniu istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem i badaniem prototypów oraz instalacji pilotażowych.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip