Wytyczne dla kursantów podczas zajęć kontaktowych odbywających się w budynku Ośrodka Szkoleń DGT

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa: 

 • kursanci przemieszczający się po obiekcie w grupach  zobowiązani są do  używania maseczek ochronnych,
 • przed zajęciami kursanci zostaną wyposażeni w przyłbice ochronne, można będzie je stosować jako jedyną ochronę lub łącznie z maseczką osobistą,
 • zawsze należy dbać o zachowanie wymaganego dystansu podczas poruszania się w budynku, zarówno w miejscach ogólnodostępnych (korytarze, toalety) oraz w pomieszczeniach dydaktycznych,
 • ze względu na wymogi zachowania odległości między osobami siedzącymi w pomieszczeniach każdy uczestnik szkolenia ma własne stanowisko,
 • w salach obowiązują także szczegółowe zasady ustalone przez prowadzących zajęcia.

2. Środki bezpieczeństwa:

 • po wejściu do budynku, w korytarzu na I p. ustawiony jest  automat dezynfekcyjny i każdy kursant jest zobowiązany przeprowadzić dezynfekcje rąk w momencie wejścia do obiektu,
 • w oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć kursanci przebywają przed wejściem do budynku (o ile pozwalają na to warunki pogodowe), a do budynku wchodzą przy zachowaniu dystansu,
 • po wejściu do Ośrodka wszystkim kursantom zostanie zmierzona temperatura, osoby z podwyższoną temperaturą nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach. O tym fakcie natychmiast zostanie powiadomiony pracodawca uczestnika szkoleń,
 • wewnątrz obiektu kursanci poruszają się w maskach, które mogą zdjąć w miejscu  przeznaczonym do zajęć kontaktowych po zajęciu wskazanego przez prowadzącego miejsca,
 • w trakcie zajęć laboratoryjnych organizator zajęć zapewnia jednorazowe rękawiczki foliowe,
 • kursant chcący w trakcie zajęć stosować osobistą ochronę powinien dysponować własnymi rękawiczkami, które są dezynfekowane przy wejściu do pomieszczenia,
 • w obu powyższych przypadkach dopuszcza się zwolnienie kursanta z obowiązku używania rękawiczek ze względów na wskazania medyczne,
 • pomieszczenia dostępne są tylko zgodnie z harmonogramem zajęć i otwarte na min. 15 minut przed ich rozpoczęciem, w celu ograniczenia możliwości gromadzenia się w oczekiwaniu na szkolenie,
 • korzystanie z kuchni – możliwe tylko w jednorazowych rękawiczkach dostępnych przy wejściu. Kursanci korzystają z możliwości przygotowania kawy lub herbaty, przygotowania posiłku – tylko pojedynczo.
 • podczas wchodzenia do sal wykładowych i innych pomieszczeń oraz przy wychodzeniu z tych pomieszczeń kursanci obowiązani są zastosować się do bieżących poleceń prowadzącego,
 • prowadzący przed rozpoczęciem zajęć sporządza imienną listę uczestników uzyskując oświadczenie (podpis), że kursant nie ma objawów wskazujących na chorobę COVID-19,
 • udział w zajęciach jest możliwy dopiero po podpisaniu ww. listy.