DGT, chcąc wykorzystać swoją szansę uczestniczenia w dynamicznie rozwijającym się segmencie systemów teleinformatycznych przeznaczonych dla administracji samorządowej, zakończyło realizację swojego pierwszego projektu sieci miejskich - Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN.

Budowa bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci informatycznej była pierwszym dla DGT tak dużym projektem integracyjnym. Firma realizowowała go w ramach konsorcjum wykonawców z firmą INFAST z Rzeszowa.

Projekt „ResMAN” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury bezprzewodowej szerokopasmowych łączy internetowych w jedną bezpieczną i szybką sieć klasy metropolitarnej MAN (Metropolitan Area Network) z centrum zarządzania w Rzeszowie. Projekt ten składa się z trzech etapów.

Obecnie zrealizowany został pierwszy etap, którego przedmiotem była budowa infrastruktury bezprzewodowej, szerokopasmowych łączy internetowych oraz kompletnego systemu telefonii VoIP. Powstały dwie stacje bazowe – węzły szkieletu, które w promieniu ok. 30 km skupiają ruch ze stacji abonenckich, umieszczonych w 92 jednostkach organizacyjnych administracji publicznej na terenie gminy miejskiej Rzeszów, miasta Głogowa Małopolskiego i gminy Krasne. Stacje te integrują lokalne sieci LAN znajdujące się w tych budynkach w jedną sieć klasy MAN. W budynkach urzędu zostały uruchomione cztery „infomaty” – kioski internetowe. Powstało ponad 1200 punktów dostępu do Internetu. Zainstalowane internetowe bramki głosowe VoIP, eliminują tradycyjną sieć telefoniczną. Szerokopasmowy Internet dostarczony do jednostek publicznych zostanie udostępniony wszystkim mieszkańcom w otoczeniu tych jednostek poprzez zainstalowanie na nich 46 Hotspotów, czyli punktów dostępu do Internetu w oparciu o sieć bezprzewodową typu Wi-Fi. Szacuje się, że z bezpłatnego dostępu do Internetu będzie mogło korzystać kilka tysięcy osób. Wymagania sprzętowe ograniczają się do posiadania komputera z kartą sieciową zgodną ze standardem 802.11 a/b/g.

Centrum zarządzania będzie posiadało punkty styku (połączenia) z każdym wyrażającym chęć dostawcą Internetu, wyprowadzającym ruch lokalny na zewnątrz – w skali regionu i kraju. W sieci miejskiej przewiduje się uruchamianie usług niezbędnych do sprawnego funkcjonowania infrastruktury miasta i mieszkańców, szczególnie w sytuacjach kryzysowych: typu monitoring ulic miasta, centralne sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach oraz wewnętrzną sieć lokalną dla szkół – z oprogramowaniem do zarządzania ich budżetem. W kolejnym etapie budowy sieci miejskiej obecnie uruchomione Hotspoty zostaną rozbudowane dodatkowo o standard WiMAX.

14 sierpnia 2006 został podpisany protokół zakończenia prac pierwszego etapu. Wartość projektu: okolo 8,8 mln PLN.

Do przetargów na sojuszniczym rynku NATO dopuszcza tylko te firmy, które przejdą skomplikowane procedury. Punktem wyjścia jest posiadanie certyfikatu systemu zapewniania jakości według norm ISO. Ponadto niezbędne jest świadectwo wiarygodności.

Na natowskie salony biznesowe nie dostanie się żaden przedsiębiorca, którego rzetelność stoi pod znakiem zapytania. W Polsce świadectwa wystawia albo Ministerstwo Gospodarki, albo – gdy przetarg ogłasza agencja NAMSA – Ministerstwo Obrony Narodowej.

Świadectwo wiarygodności ma na celu ograniczenie ryzyka przy wyborze dostawcy uzbrojenia i sprzętu wojskowego bądź usług na potrzeby Sił Zbrojnych państw-członków NATO, w ramach przetargów organizowanych przez NAMSA.

Przyznawanie świadectwa wiarygodności wynika z konieczności wypełnienia formalnych wymagań wynikających z § 4.1.2 Dyrektywy nr 251 Organizacji ds. Zabezpieczenia Eksploatacji Sprzętu i Zaopatrzenia NATO - NAMSO, która stanowi, że NAMSA akceptuje i przyjmuje do swojej bazy danych jedynie te podmioty, zgłaszające swój akces do udziału w przetargach, które będą posiadały stosowny dokument potwierdzający ich wiarygodność (declaration of non-ineligibility).

Firmy ubiegające się o otrzymanie Świadectwa Wiarygodności muszą spełniać następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek;
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny;
 • Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Reprezentant Polski w Konferencji Krajowych Dyrektorów Uzbrojenia – CNAD - Krajowy Dyrektor Uzbrojenia po zbadaniu potwierdza - w formie świadectwa – wiarygodność finansową i techniczną polskich przedsiębiorców ubiegających się o współpracę z NAMSA.

Swiadectwo otrzymalismy 10 sierpnia 2006 roku.

Zarząd DGT Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że 31 marca 2006 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, nastąpiło połączenie DGT Sp. z o. o. z DGT-SERWIS Sp. z o. o.. Podmiotem przejmującym była Spółka DGT.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku DGT-SERWIS na rzecz DGT. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał odpowiedniego zapisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku połączenia, DGT Sp. z o.o. wstępuje z dniem 01 kwietnia 2006 roku we wszystkie prawa i obowiązki DGT-SERWIS Sp. z o.o., w tym zobowiązania i należności.

Wszystkich klientów DGT-Serwis zapewniamy, że zadania i pełna oferta tej firmy zostały przeniesione do DGT, w związku z tym jakość i standard usług świadczonych dotychczas przez DGT-Serwis nie ulegnie zmianie.

W dniach 22-24 marca 2006 roku, DGT wzięła udział w największych w Polsce targach branży telekomunikacyjnej INTERTELECOM w Łodzi. Firma zaprezentowała najnowsze produkty w swojej ofercie:

 • DGT STT - Serwer TeleTranzytowy - produkt przeznaczony dla operatorów telekomunikacyjnych
 • DGT INTAR – najnowszy program taryfikacyjny PREMIERA!
 • Komputer przenośny typu handheld DGT KARAT 400 PREMIERA!
 • System Dyspozytorsko - Alarmowo - Rozgłoszeniowy HETMAN
 • Zintegrowany System Telekomunikacyjny MCS – w zastosowaniach dla dyspozytorów w Centrach Powiadamiania Ratunkowego oraz kontrolerów ruchu lotniczego
 • System e-Locus - projekt kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego dla administracji samorządowej wszystkich szczebli

DGT zajęła 5 miejsce w rankingu polskich firm innowacyjnych przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita pod koniec 2005 roku. O pozycji w rankingu zadecydowały wyniki, zastosowanych w badaniu, następujących kryteriów oceny:

 • wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • liczba zatrudnionych w działalności B+R w przeliczeniu na pełne etaty,
 • struktura wydatków na działalność B+R (podział na prace własne firmy, nabywanie wyników prac B+R od przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych),
 • struktura finansowania działalności B+R (podział na środki własne przedsiębiorstw, środki budżetowe oraz unijne),
 • pięć pytań dodatkowych (TAK/NIE) dotyczących: sprzedanych licencji, uzyskanych patentów, funkcjonowania wyodrębnionego działu B+R oraz opracowania produktu, który nie ma odpowiednika za granicą (innowacyjność w skali międzynarodowej).

Przez działalność badawczą-rozwojową (B+R) rozumie się systematycznie prowadzone prace, których celem jest powiększenie zasobów wiedzy. Obejmują badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe.

Badania podstawowe sa to prace teoretyczne i eksperymentalne, podejmowane dla zdobycia wiedzy, nieukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych.

Badania stosowane są to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają na poszukiwaniu zastosowań dla wyników badań podstawowych bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań dla z góry założonych celów.

Prace rozwojowe (konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne) polegają na zastosowaniu istniejącej już wiedzy w opracowaniu nowych produkcji lub ulepszeniu istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem i badaniem prototypów oraz instalacji pilotażowych.

W dniach 11-14 października 2005 w Kijowie odbyły się największe na Ukrainie targi poświęcone najnowszym trendom współczesnej telekomunikacji i informatyki - „Informatyka i Łączność 2005”. W dotychczasowych trzynastu edycjach tej imprezy DGT uczestniczyła już po raz dziesiąty.

13 2

Na wystawie przedstawiono najnowsze propozycje DGT skierowane na coraz bardziej wymagający rynek ukraiński. Swoją premierę miał system alarmowo-dyspozytorsko-rozgłoszeniowy dedykowany dla przemysłu wydobywczego. Temu produktowi poświęcone było też seminarium firmowe: „Nowe rozwiązania łączności technologicznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa w warunkach ekstremalnych i sytuacjach awaryjnych”.

Oferta DGT spotkała się z dużym zainteresowaniem. Firma jest znana na tutejszym rynku, chociażby z realizacji unikalnego projektu modernizacji systemu łączności Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Nawiązane na targach kontakty, tak partnerskie jak i handlowe, powinny w przyszłości zaowocować kolejnymi przedsięwzięciami.

 

XXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy (7-9.IX.2005) jest okazją, aby zaprezentować szeroki wachlarz nowych możliwości systemów telekomunikacyjnych oferowanych przez DGT. Kluczowym elementem pozwalającym na wprowadzenie całej gamy nowych usług w serwerach telekomunikacyjnych DGT klasy Millenium jest karta VoIP.

Jest to ostatni krok na drodze do pełnej integracji sieci PSTN z sieciami IP (w warstwie sprzętowej) oraz konwergencji zaawansowanych usług telekomunikacyjnych.

 • Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi:
 • VoIP DGT - Nowe możliwości sprawdzonych Systemów
 • Karta VoIP (Pakiet Voice over IP)
 • NetCRR - rejestracja VoIP
 • SysMaster - SoftSwitch VoIP w ofercie DGT

Ogromne znaczenie ma również fakt, że dotychczasowi użytkownicy central DGT są w bardzo komfortowej sytuacji. DGT, pamiętając o swoich stałych klientach przewidziała bowiem możliwość niedrogiej modernizacji starszych central DOSowych do poziomu nowoczesnego serwera telekomunikacyjnego klasy IP PABX - DGT Millenium.

Na KST w Bydgoszczy DGT zaprezentuje cztery obszary zastosowań technologii VoIP:

 • Sieci metropolitalne
 • Interfejs VoIP dla central DGT
 • Sieciowanie central kanałami IP
 • Rejestracja rozmów w sieci IP

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska: Instytut Telekomunikacji ATR, Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, stoisko A30

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299