FE IR rgb 1 2

lotnisko ue

Projekt nr: POIR.04.01.04-00-0032/16 "VCS-MLAT"

Projekt VCS-MLAT jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie: projekty aplikacyjne, numer naboru: 1/4.1.4/2016. Projekt ten został rozpoczęty w lipcu 2017 roku i będzie realizowany w czasie 36 miesięcy przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Centrum Badawczo-Produkcyjne "DGT-LAB" S.A. (jako lider) oraz Politechnika Gdańska (jako konsorcjant naukowy).

Charakterystyka i cel główny projektu

Przez wiele lat systemy łączności do komunikacji głosowej w cywilnym i wojskowym ruchu lotniczym zarówno w relacji ziemia – ziemia jak i ziemia-powietrze były budowane najpierw w oparciu o systemy analogowe, a później w oparciu o systemy cyfrowe, wykorzystujące technologie komutacji kanałów i zwielokrotnienie czasowe TDM (Time Division Multiplexing). W obu przypadkach systemy te cechowały się scentralizowaną architekturą i ograniczonymi możliwościami w odniesieniu do rekonfiguracji i skalowalności.

Rozwój technologiczny w kierunku pakietowej transmisji sygnałów mowy VoIP (Voice over Internet Protocol) doprowadził do opracowania przez organizację EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equipment) wymagań na system VCS (Voice Communication System), mających na celu ewolucyjne przejście z techniki TDM do techniki IP (Internet Protocol).

Celem głównym projektu jest opracowanie i badanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych innowacyjnej metody lokalizowania statków powietrznych na podstawie obieranych sygnałów audio w paśmie lotniczym 118MHz – 136MHz. Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych wymaga opracowania i implementacji demonstratora technologicznego w postaci wybranych elementów rozproszonego systemu VCS zgodnego z aktualnymi zaleceniami organizacji EUROCAE ED-136, 137. Rozwiązanie to, dopasowane do standardu VCS zwiększy bezpieczeństwo lotów w ruchu cywilnym jak i wojskowym w przypadku, gdy wszystkie inne systemy wspomagające lokalizację statków powietrznych zawiodą.

Za proces estymacji położenia statków powietrznych będzie odpowiedzialne specjalistyczne oprogramowanie posadowione na centralnym serwerze systemu VCS, które będzie współpracowało z dedykowanymi modułami lokalizacyjnymi rozlokowanymi na dozorowanym obszarze. Zaproponowane rozwiązanie systemu radiolokalizacyjnego opartego na infrastrukturze komunikacyjnej systemu VCS jest unikatowe. Autorom niniejszego projektu nie są znane tego typu rozwiązania na świecie.