News

Mlynska 7
83-010 Straszyn, Poland
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +48 58 68 20 700
  +48 58 683 29 25
 directions

siedziba DGT

DGT is a Polish producer and integrator of modern ICT systems.
We have been working for you since 1991.

Main development directions

 • integrated dispatch communication systems of varying scattering scale and capacity, voice communications systems, ICT equipment and systems protected against cyber attacks,
 • devices, belonging to the Internet of Things category (including routers and modems), intended for industrial data transmission, which are mainly used in telemetry and telecontrol (Smart Grids).

Our goal is to facilitate the work of clients. Customer satisfaction, optimal satisfaction of their needs, is the most important for us. Safety, reliability, flexibility and ergonomics of the systems we provide are the features for which we gain positive marks.

Our advantages

 • ability to respond quickly to the customer's individual needs,
 • flexibility and the ability to create dedicated solutions,
 • implementation of unusual, technologically difficult projects,
 • high quality products and services.

We actively cooperate with universities and research centers across the country.

We have completed over 5,700 different projects for around 2,200 clients. We are very pleased that our clients maintain ties with us and want to base their development on our products and services.

Our clients are:

Emergency Notification Centers

Emergency Notification Centers

DGT production systems allow operators of 112 emergency numbers to work throughout Poland. Our servers work 24 hours a day, enabling operators to receive calls from people in need of assistance and to divert calls to field services like police, fire depts and emmergency centers.

cpr 2

Industry

A modern enterprise cannot function without a very fast and reliable exchange of information. Technical progress and globalization drive changes in the economy and force adaptation of existing infrastructure to new requirements and current needs.

The State Fire Service

The State Fire Service

DGT launches complete command stations. System implementation means handling all incoming and outgoing calls (telephone and radio) using one terminal , recording all correspondence, queuing incoming calls, high ergonomics of work and flexible extension.

Energy Sector

Energy Sector

Data transmission devices ensure reliable transmission for various applications (e.g. suppliers of electricity, heat, gas and water). DGT communication devices (routers, modems) enable bidirectional transmission of maintenance and measurement data.

Police

Police

DGT's offer includes systems and devices that have been working in Polish Police units for many years. These are systems that enable centralized management of resources in a given area and devices such as the Radio Integrator, Radio Gateways, PSTN and VoIP telephony.

Transport Sector

Transport Sector

The offer includes the provision of services and devices for data and voice transmission. The offer is directed to  seaports, railways and airports. Dispatch communication systems with local and national coverage, integrate various means of communication and record calls.

Emergency Medical Services

Emergency Medical Services

National Emergency Medical Service has been expanding its systems for several years. DGT's offer for that sector includes the supply of radio and telephone systems, integrated communication systems ranging from a single dispatch room to nationwide installations.

Polish Army

Polish Army

We have been supplying communication systems with dispatch functionality and telephone transit centers since 1991. DGT products provide connectivity not only in the territory of the Republic of Poland, but also during Polish military missions.

DGT Spółka is a Polish producer and integrator of ICT systems. We have been working for you since 1991.

Main development directions:

 • zintegrowane systemy łączności dyspozytorskiej o różnej skali rozproszenia i pojemności, zabezpieczone przed cyberatakami systemy łączności głosowej, urządzenia i systemy teleinformatyczne,
 • urządzenia, należące do kategorii Internetu Rzeczy (m.in. routery i modemy), przeznaczone do przemysłowej transmisji danych, które są stosowane głównie w telemetrii i telesterowaniu (Smart Grids).

Naszym celem jest ułatwianie pracy Klientom. Zadowolenie Klientów, optymalne zaspokojenie ich potrzeb, jest dla nas najważniejsze. Bezpieczeństwo, niezawodność, elastyczność oraz komfort pracy dostarczanych przez nas systemów, to cechy, za które zdobywamy pozytywne oceny.

Atuty:

 • zdolność do szybkiego reagowania na zindywidualizowane potrzeby Klienta,
 • elastyczność i umiejętność tworzenia dedykowanych rozwiązań,
 • realizacja nietypowych, trudnych technologicznie projektów,
 • wysoka jakość produktów i usług.

Aktywnie współpracujemy z wyższymi uczelniami oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w całym kraju.

Zrealizowaliśmy ponad 5 500 różnych projektów dla około 2 100 Klientów. Mamy dużą satysfakcję z tego, że nasi Klienci podtrzymują z nami więzi, chcą opierać swój rozwój o nasze produkty i usługi.

Naszymi Klientami są m.in.:

cpr 2

Centra Powiadamiania Ratunkowego

Systemy produkcji DGT umożliwiają pracę operatorów numeru alarmowego 112 w całej Polsce. Nasze serwery pracują bezprzerwowo, 24 godziny na dobę, umożliwiając operatorom odbiór połączeń od osób potrzebujących pomocy i przekierowanie rozmowy do służb dziedzinowych.

cpr 2

Przemysł

Nowoczesne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez bardzo szybkiej i pewnej wymiany informacji. Postęp techniczny i globalizacja napędzają bowiem zmiany w gospodarce oraz wymuszają dopasowanie istniejącej infrastruktury do nowych wymogów i aktualnych potrzeb.

cpr 2

Państwowa Straż Pożarna

DGT uruchamia kompletne stanowiska dowodzenia w komendach PSP. Wdrożenie systemu oznacza obsługę wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących przy użyciu jednego terminala, rejestrację całej korespondencji, kolejkowanie połączeń i wiele innych funkcjonalności.

cpr 2

Energetyka

Urządzenia transmisji danych zapewniają niezawodną transmisję dla różnych zastosowań (np. dostawców energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody). Urządzenia komunikacyjne DGT (routery, modemy) umożliwiają dwukierunkową transmisję danych utrzymaniowych i pomiarowych.

cpr 2

Policja

W ofercie DGT znajdują się systemy i urządzenia, które od wielu lat pracują w jednostkach polskiej Policji. Są to systemy, które umożliwiają scentralizowane zarządzanie zasobami, znajdującymi się na zadanym obszarze i urządzenia takie jak Integrator Radiowy, Brama Radiowa, telefonię PSTN oraz IP.

cpr 2

Transport

Oferta dla firm transportowych obejmuje dostawę usług i urządzeń dla transmisji danych i głosu. Na liście referencyjnej znajdują się  porty morskie, infrastruktura kolejowa, a także lotniska. Systemy łączności dyspozytorskiej o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, integrują różne media, rejestrując rozmowy.

cpr 2

Państwowe Ratownictwo Medyczne

DGT dostarcza systemy radiokomunikacyjne, telefoniczne oraz zintegrowane systemy łączności dyspozytorskiej, współpracujące z różnymi systemami komunikacji znajdującymi się już w posiadaniu poszczególnych jednostek ratownictwa medycznego.

cpr 2

Siły Zbrojne RP

Od 1991 roku dostarczamy do Sił Zbrojnych RP cyfrowe systemy łączności z funkcjonalnością dyspozytorską oraz telefoniczne centrale tranzytowe. Udział rozwiązań DGT w stacjonarnej łączności jawnej MON wynosi prawie 95%. Produkty DGT zapewniają łączność nie tylko na obszarze RP, ale także podczas polskich misji wojskowych.